Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Knínický potok má nové tůně a mokřady

6.1.2021 | Povodí Moravy

Povodí Moravy dokončilo revitalizaci Knínického potoka, na kterém vznikla soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní. Revitalizace přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila tak funkci krajiny zadržovat vodu. Všechny práce trvaly půl roku.


 

Na téměř kilometr dlouhém úseku Knínického potoka u Veverských Knínic Povodí Moravy, s. p. provedl přírodě blízká opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody, úpravu splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu.

 

Revitalizace krajiny proběhla na dvou principech. Prvním byla směrová změna koryta toku, kdy byl vytvořen nepravidelný oblouk odpovídající co nejvíce přerozenému stavu toku. Druhým pak vytvoření soustavy průtočných i neprůtočných tůní v místech, kde nám to prostorové poměry umožnily. Vytvořené tůně poskytnou přirozené podmínky pro rozvoj vodních a mokřadních rostlin, které byly do tůní vysazeny.

Celkem vzniklo sedm tůní mimo vodní tok a dvě průtočné tůně fungující jako mokřady, dále byl vybudován průtočný sedimentační prostor a další dvě tůně mimo koryto toku nad tímto prostorem. V úsecích, kde to okolní terén umožnil, rozšířilo Povodí Moravy, s. p. koryto o tzv. bermy.

 

Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny přispívají mokřady, tůně i morfologicky bohaté koryto k zachycení splavenin. Potok při přívalových deštík odnášel ze svažitých zemědělsky využívaných pozemků splaveniny do toku Veverka, který ústí do Brněnské nádrže, a přispíval tak ke tvorbě nánosů v přehradní nádrži. Provedená revitalizace tak snižuje vnos sedimentů do nádrže.

 

V současnosti Povodí Moravy, s. p. revitalizuje řadu revitalizačních opatření, aby bylo možné udržet vodu v krajině co nejdéle. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. Řekám vrací původní charakter, realizují přírodě blízká opatření a revitalizují řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná.

 

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy, s. p. patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje a revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace Trkmanky ve Velkých Pavlovicích.

 

Vlastní práce na revitalizaci Knínického potoka Povodí Moravy, s. p. zahájilo letos v červnu. Náklady ve výši 10,5 mil. Kč byly hrazeny z Operačního programu Životního prostředí.

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Povodí Moravy

Zdroj fota: Povodí Moravy

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz