Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Kroužek u Rousínova má nové kousky přírody

20.2.2019 | Rousínov

V místech, kde příroda chybí, vytváří Rousínov nové přírodní plochy, které se stanou cenným pobytovým prostorem, jak pro zvěř, tak pro běžné druhy rostlin a živočichů. Napomůžou ke snížení eroze orné půdy i ochraně níže položené zástavby před možnými splachy z polí.


V obci Kroužek, která je součástí města Rousínov se v roce 2015 dokončily komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o proces, který optimalizuje strukturu majetkových parcel. Úprava pozemků vytvořila prostor pro doplnění cestní sítě, začlenila do území protierozní ochranu a navrhla účelné rozmístění nových přírodní prvků. 

 

V loňském roce začala realizace dvou přírodních prvků. Oba jsou součástí ploch územního systému ekologické stability. Jedná se o formu chráněných území, která jsou nově realizována v částech krajiny, kde přírodní prvky schází. 

 

První území, kde se začal realizovat prvek se nachází za jižním okrajem zástavby Kroužku při polné cestě směrem do obce Němčany. Jedná se o plochu o rozloze 5,2 ha, kde se nachází přírodní území realizováno také za účelem, aby se ochránila níže položená zástavba před možných splachem z přívalových dešťů. Dříve se tato plocha využívala jako orná půda. 

 

Na podzim minulého roku také došlo k dočasnému zaplocení území a výsadbě přírodních druhů dřevin - duby, javory, lípy a habr. V jejich okrajích byly vytvořeny základy keřových pásů s ptačím zobem, kalinou a brslenem. Svůj prostor zde později dostanou i lísky, babyky a třešeň ptačka. Letos na jaře práce budou pokračovat realizací ochranného zatravnění mezi výsadbami a výsevy lučních porostů.

 

Druhá realizace se nachází na území, které směřuje od vodárny západním směrem, kde přetíná silnici Kroužek - Němčany a stejným směrem pokračuje až do lesnatého údolí zvaného Studánky. Plánuje se podobná realizace jako byla ta první. Pozemky jsou také dočasně oplocené a byly zde vysázeny dřeviny a keřová pásma. Specifikem plochy je výsadba starých odrůd ovocných stromů situovaná k silnici směrem Kroužek - Němčany. 

 

Součástí obou realizací je i jejich následná tříletá péče. Plánované vybudované přírodní plochy se tak stanou pobytovým prostorem pro zvěř, běžné druhy rostlin a živočichů. Napomůžou ke snížení eroze orné půdy i ochraně zástavby před možnými splachy z polí. Také pomůže pro zadržení vody a jejich estetické působení na okolní krajinu, ve které sníží dominantní zastoupení orné půdy.

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: rousinov.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz