Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Revitalizace Baštýnského potoka v Břeclavi

2.2.2021 | Povodí Moravy

Bašýnský potok protéká obcí Nový Přerov. Povodí Moravy zde vysadilo nový lužní les a provedlo revitalizaci záplavového území. Práce byla zahájena začátkem loňského roku 2020. V listopadu stejného roku Povodí Moravy práci dokončilo.  


Povodí Moravy, s. p. dokončilo práce na obnově přirozeného vodního režimu záplavového území Dyje respektive lokality nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí v katastrálním území Novosedel. Součástí revitalizace bylo odstranění levobřežní hráze a zalesnění části tohoto území. V lokalitě byla vysázena bohatá skladba lužního lesu, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlily probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka, byl navíc vytvořen mokřad s tůní.

 

Mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka mají navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu sídel níže po toku, dojde zde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků. Provedená opatření zlepšují vodní režim v širším zájmovém území, protože bude docházet k tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny, takže se zlepší retenční schopnost krajiny. Jakmile povyrostou vysázené stromy může revitalizované území zachytit při extrémních situacích až 350 tisíc m3 vody, již dnes se zde při běžných zvýšených průtocích rozlévá na ploše téměř 3 ha více než 50 tisíc m3 vody.

K výsadbě lesního porostu došlo mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. Zde bylo provedeno osetí trvalým travním porostem.

 

Povodí Moravy. s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlévá vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem. Podobné projekty dělá Povodí Moravy, s. p. napříč celým svým územím. 

 

Revitalizace Baštýnského potoka vyšla na 18,4 mil. Kč. Akce byla financovaná z Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: pmo.cz

Zdroj fota: Povodí Moravy

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz